java.util.Optional

java.util.Optional

Scroll Down

java.util.Optional

java.util.Optional是Java 8新增的类,作为一个持有实例的容器类,可以帮我们把判空的代码写得更优雅,并且该类还提供了一些实用的api